Faculty

Elena Vishnevskaya

Elena VishnevskayaElena Vishnevskaya
Title: Associate Professor of Religion
Department: Religion
Office Location: Central Hall 303
Phone: 641-628-5426
Email: vishnevskayae@central.edu

Degrees

B.A. from
M. Div. from
Ph.D. from

Areas of expertise: the early church, Eastern Orthodoxy, World Christianity and spirituality.

About Elena Vishnevskaya